Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van

Conteggio CaffeeAlgemeen

In het onderstaande zijn de algemene levering- en betalingsvoorwaarden opgenomen van , Conteggio Caffee hierna te noemen “verkoopster”. De afnemer, de koper, wordt hieronder steeds aangeduid als “koper”.


Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

Op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, door Conteggio Caffee, nader te noemen, “verkoopster”, gedaan aan respectievelijk aangegaan met derden, nader te noemen, “koper”, zijn bij uitsluiting de navolgende voorwaarden van toepassing.

Afwijkende bedingen gelden slechts, indien verkoopster die schriftelijk heeft aanvaard of zelf gesteld, en alleen voor de overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn.

Indien vertegenwoordiger(ster)s van verkoopster afwijkende bepalingen accepteren of toezeggingen doen, zijn deze voor verkoopster slechts bindend, wanneer deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.

Indien enige van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, blijven deze voorwaarden van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.


Artikel 2: Aanbieding

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoopster het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Verkoopster is eerst tegenover koper gebonden, wanneer zij diens order schriftelijk heeft bevestigd, of verkoopster met de uitvoering is begonnen.

Indien prijzen van goederen, welke verkoopster niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremies een verhoging ondergaan, nadat verkoopster de order schriftelijk heeft bevestigd, is verkoopster gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen. Hetzelfde geldt ten aanzien van wijzigingen in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta.

In het geval, bedoeld in lid 2., heeft koper niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoopster heeft verkoopster het recht de overeenkomst jegens koper te ontbinden.

In geval van lid 2. is verkoopster bevoegd levering te weigeren, indien zij van koper redelijkerwijs mag aannemen, dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.


Artikel 3: Levering
De overeengekomen levertijd vangt eerst aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door verkoopster van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden.

Overeengekomen levertijden zullen door koper nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering wordt verkoopster derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld.

In het geval bedoeld in lid 2. heeft koper niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van verkoopster.

Het niet op tijd leveren geeft koper geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, schade of gevolgschade door niet op tijd leveren is uitgesloten. 


Artikel 4: Montage
Algemeen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van montage van de door verkoopster geleverde apparaten niet in de prijs begrepen. Deze worden volgens verkoopsters montagetarieven en voorwaarden, afzonderlijk aan koper berekend.

Koper draagt er zorg voor, dat de monteur van verkoopster, zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, zijn werkzaamheden kan beginnen. Alle eventueel bijkomende werkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandcontacten en contactdozen zijn voor rekening van koper en worden niet door verkoopster verricht en/of geleverd dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.

Alle voorzieningen, al dan niet volgens door verkoopster aan koper verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van koper. Verkoopster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan. Verkoopster heeft het recht de montage van door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van verkoopster, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door verkoopster gestelde eisen, zonder betaling van enige schadevergoeding aan koper gehouden te zijn. De overige bepalingen van deze levering- en betalingsvoorwaarden blijven van kracht.

Koper draagt er zorg voor, dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van verkoopsters wil, niet regelmatig met de montage kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van koper. Wanneer bij een overeenkomst de montagekosten zijn inbegrepen, komen de in de vorige alinea vermelde kosten ten laste van koper, alsmede alle extra kosten, met name de kosten, welke ontstaan tengevolge van het niet nakomen der bovengenoemde verplichtingen door koper.

Koper zal ervoor zorg blijven dragen, dat de automaat zonder beschadiging van het gebouw kan worden weggenomen en derhalve roerend blijft.


Artikel 5: Garantie
Verkoopster staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde apparaten. Deze garantie houdt in dat verkoopster kosteloos alle gebreken, welke door haar geleverde apparatuur binnen zes maanden na de levering door verkoopster mocht vertonen, zal herstellen. De gebreken moeten uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van constructie- of materiaalfouten. De te vervangen onderdelen worden verkoopsters eigendom. Buiten Nederland worden alleen de onderdelen gratis geleverd. Indien door één of meer anderen dan door verkoopster aangestelde medewerker(ster) tijdens de garantietermijn werkzaamheden aan de apparatuur zijn verricht, vervalt de garantieverplichting.

De voldoening aan de garantieverplichting door verkoopster geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. In geval koper niet op tijd mocht betalen, is verkoopster, onverminderd haar verdere rechten tegenover koper, niet gehouden tot enige garantie voor de duur van kopers niet-betaling, terwijl niet-betaling geen verlenging van de hierboven genoemde garantietermijn ten gevolge heeft.

Voor goederen welke verkoopster niet zelf vervaardigt, verleent verkoopster niet meer garantie dan door verkoopsters leverancier aan verkoopster wordt gegeven.

Verkoopster staat slechts dan in voor het juist functioneren van het apparaat, indien het apparaat oordeelkundig wordt gebruikt voor het doel, waarvoor het is vervaardigd en in goede staat wordt gehouden.

Gebreken, veroorzaakt door abnormale kwaliteiten van door verkoopster geleverde grondstoffen worden vergoed, tenminste voorzover dit betreft niet of nauwelijks aangebroken hoeveelheden, terwijl de vergoeding enkel beperkt is tot leverantie van de juiste soort of kwaliteit. Reclames dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden binnen 10 dagen na aflevering, na welke termijn geen klacht meer in behandeling kan worden genomen, doch in het geval van niet direct bij een zorgvuldige controle waarneembare gebreken, zal tot 10 dagen na datum ter controlering schriftelijk gereclameerd kunnen worden. Gebreken ontstaan door natuurlijk bederf en/of onoordeelkundige behandeling komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
Behoudens afwijkende overeenkomsten dienen alle betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of korting.

Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met tegen vorderingen zijnerzijds. Iedere aflevering wordt beschouwd als een zelfstandige overeenkomst van koop en verkoop.

Het krachtens een factuur te vorderen bedrag, hetwelk niet op de vervaldag is voldaan, draagt vanaf die dag een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege tot gevolg de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, verschuldigd door de koper, ook indien deze vorderingen door het nog niet verstrijken van de betalingstermijn onbetaald gebleven zijn.

Verkoopster zal dan tevens van koper mogen vorderen alle kosten, welke koper door zijn niet-betalen veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van hetgeen de verkoopster verschuldigd is overeenkomstig het normaal gebruikelijke incassotarief in het bijzonder het declaratietarief in incassozaken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze buitengerechtelijke kosten zijn opeisbaar en verschuldigd vanaf het moment dat de verkoopster een vordering aan een derde ter incasso geeft en deze derde de koper tot betaling heeft gemaand.

Een door koper ingediende reclame schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De levering van de goederen aan de koper geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom tot het tijdstip, waarop de koper geheel aan zijn overeengekomen tegenprestatie, inclusief montage en/of andere kosten heeft voldaan, waaronder worden begrepen de prestatie, verschuldigd wegens het tekort schieten in de nakoming door de koper van de gesloten overeenkomst.

Koper dient die zaken bij in gebreke zijn op eerste verzoek van verkoopster aan deze ter beschikking te stellen en haar toegang te verlenen tot alle in kopers onderneming in gebruik zijnde ruimten, zodat verkoopster die zaken na aanzegging tot zich kan nemen, één en ander onverminderd verkoopsters recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

Het is de koper zonder schriftelijke toestemming van verkoopster niet toegestaan om geleverde goederen en/of diensten welke niet volledig aan verkoopster betaald zijn aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Koper is jegens verkoopster aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat aan de goederen voor de in lid 1. bedoelde eigendomsovergang.


Artikel 8: Solvabiliteit
Alle koopovereenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van koper ten aanzien van verkoopster blijkt.
Verkoopster heeft het recht die waarborgen te verlangen voor een correcte betaling door koper, welke verkoopster zullen goeddunken.
Verkoopster heeft het recht bij iedere verandering van eigenaar(s) of eigenares(sen) van het door koper uitgeoefende bedrijf en bij een kennelijke financiële achteruitgang een lopend krediet onmiddellijk te beëindigen of zekerheid te verlangen. Worden deze waarborgen of zekerheid niet verstrekt, dan heeft verkoopster het recht om de overeenkomst zonder meer en zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn als ontbonden te beschouwen.


Artikel 9: Ontbinding overeenkomst

Verkoopster is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
indien de koper één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoopster niet of niet behoorlijk nakomt;
indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
indien naar het oordeel van verkoopster nakoming van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van ontoerekenbare tekortkoming blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt,  dan wel verdere handhaving van de overeenkomst redelijkerwijs bezwaarlijk is, welke situatie zich in ieder geval voordoet indien de ontoerekenbare overmachtsituatie langer dan 1 maand heeft geduurd.

In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1. is verkoopster nimmer tot welke vorm van schadevergoeding gehouden. De koper is gehouden de verkoopster te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding mochten ontstaan.


Artikel 10: Aansprakelijkheid
Verkoopster is voor de directe schade, toegebracht aan koper en/of derden door de verkoopster of door de personen of hulpmiddelen, waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens in de gevallen als bepaald in artikel 5 lid 1-2 en 5. behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

Verkoopster is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld bij verkoopster zelf.

Verkoopster is niet aansprakelijk voor schade, die door de koper en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer de verkoopster als producent moet worden beschouwd in de zijn van artikel 185 boek 6 N.B.W. en de leden 1.a. t/m f. van dat artikel niet van toepassing zijn en dat nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 N.B.W.

Ongeacht hetgeen is overeengekomen is de verkoopster, uit welke hoofde dan ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen ten gevolge waarvan koper schade heeft geleden.

Adviezen, door verkoopster gegeven, met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsnormen, maten etc., worden naar beste weten verstrekt, doch koper kan jegens verkoopster in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

Verkoopster is niet aansprakelijk voor schade aan het verloren gaan van goederen van koper en/of derden die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Koper vrijwaart verkoopster voor aanspraken van derden vergoeding van schade jegens koper op grond van aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook.


Artikel 11: Ontoerekenbare tekortkoming
Voor de toepassing van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan:
Elke van de wil van verkoopster onafhankelijke omstandigheid, ook al was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst door verkoopster blijvend of tijdelijk verhindert.In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:
niet, niet deugdelijk of niet-tijdige levering door toeleveranciers aan verkoopster;ziekte van personeel van verkoopster;gebreken in hulp entransportmiddelen;brand;werkstaking;verkeersbelemmeringen;overheidsmaatregelen;oorlog en andere onlusten.

In het geval van lid 1 is verkoopster bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst of haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat koper recht heeft op schadevergoeding jegens verkoopster.

In geval van ontoerekenbare tekortkoming aan de zijde van koper, heeft verkoopster te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden, en tenzij nakoming van de overeenkomst door koper blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens koper op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat koper recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.


Artikel 12: Opschorting
In geval van opschorting van de overeenkomst is verkoopster gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
In geval van ontbinding van de overeenkomst is de koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan verkoopster bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.


Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en aanvragen om offertes en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens Koopverdrag.


Artikel 14: Geschillen en bevoegde rechter
Eventuele tussen partijen gerezen geschillen worden door de bevoegde rechter in de woonplaats van verkoopster, behoudens ten aanzien van geschillen waartoe slechts de Kantonrechter bevoegd is en in geschillen met consumenten, in welke twee gevallen de geschillen zullen worden beslecht door de door de Wet aangewezen relatieve competente rechter.

© 2013 Cafeline

Designed By: MTJ Webservice